Πεδίο εφαρμογής των βιομηχανικών εγκαταστάσεων είναι η εγκατάσταση μηχανών παραγωγής, μηχανημάτων διεργασιών, κατασκευή και ανέγερση δικτύων σωληνώσεων, σύνθετα έργα (Μηχανολογικά – Ηλεκτρολογικά – Μονώσεις κλπ).

Προϊόντα – Υπηρεσίες 

Σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων (με το κλειδί στο χέρι) παραγωγής και διανομής ατμού – συμπυκνωμάτων, ζεστού – υπέρθερμου νερού και διαθερμικού λαδιού.
Σχεδιασμός κατασκευή, προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένων εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) και εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, βιομηχανικών μονάδων.
Σχεδιασμός κατασκευή και εγκατάσταση αεροστασίων πεπιεσμένου αέρα βιομηχανικών μονάδων.
Κατασκευή και εγκατάσταση ψυχροστασίων.
Κατασκευή και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού (δίκτυα σωληνώσεων, ικριώματα, δεξαμενές, κλπ) βιομηχανικών μονάδων.
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης χημικών (κουζίνα χημικών).
Βιολογικοί καθαρισμοί.
Κατασκευαστικές εργασίες και υπηρεσίες βελτίωσης βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
Σύνθετα έργα : Μηχανολογικά – Ηλεκτρολογικά – Μονώσεις

Βιομηχανική εγκατάσταση
Διυλιστήριο διαλυτών
Καύση – Καυστήρας αεραγωγού φυσικού αερίου
Ράμπα αερίου καυστήρα λέβητα
Υπόγειο δίκτυο φυσικού αερίου
Καυστήρας φυσικού αερίου λέβητα διαθερμικού λαδιού
Ψυχροστάσιο βαθιάς ψύξης (κατάψυξης)
Σύστημα διανομής χημικών (κουζίνα χημικών)
 

 

heating plant logo

Συστήματα Μεταφορά Θερμότητας

Μενού